مدیران و پرسنل

شرکت ذخیره شاهد

علی جهانبخشی

نایب رئیس هیات مدیره

باقر میلانی شیروان

عضو هیئت مدیره

فرهود فلاحت پیشه

عضو هیئت مدیره

محمد حسن قوسیان مقدم

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مسعود اخوان

عضو هیئت مدیره

محسن سهل آبادی

مدیر بازرگانی

فاطمه اسدی

کارشناس مسئول سهام

لیلا سفری

کارشناس امور سهام

سمیه سوری

کمک کارشناس امور سهام

سید محمود علوی

کارشناس امور سهام

زهرا شایان مطلع

کارشناس امور سهام

مهدی حسین زاده

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

ناصری

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

علی بی غم

مسئول امور اداری

حامد چراغی

کارشناس امور مالی

محمد تقی رضایی

مسئول دبیرخانه

صادق خانی

مسئول دفترمدیر عامل و روابط عمومی

سید منصور یوسفی

معاون و مدیر اداری مالی