عملکرد ۶ ماهه نمایندگان شرکت ذخیره شاهد در استانهای سراسر کشور(از ۹۶/۰۹/۰۱لغایت ۹۷/۰۲/۳۱)

صفحه نخست » اخبار و رویدادها » اخبار داخلی » عملکرد ۶ ماهه نمایندگان شرکت ذخیره شاهد در استانهای سراسر کشور(از ۹۶/۰۹/۰۱لغایت ۹۷/۰۲/۳۱)

روابط عمومی شرکت  ذخیره شاهد، به منظور آگاهی فرزندان معظم  و همسران مکرم شهدا از عملکرد شرکت و نمایندگان استانی  آن گزارش فعالیت شرکت در حوزه های واگذاری واحد سهمی، خرید واحد سهمی از محل واریز نقدی یا تبدیل مطالبات، پرداخت مطالبات و عضویت همسران مکرم شهدا در طول ۶ماه گذشته را به شرح  زیر منتشر می‌نماید.

۱-   واگذاری واحد سهمی:

در طی این دوره تعداد ۱۰۶۲ نفر از اعضای موسسه اندوخته شاهد درخواست  واگذاری بخشی از واحد سهمی خود را به منظور هزینه در امورضروری به شرکت ارسال نموده اند که جمعاً در ازای ۲۷٫۰۰۶٫۰۹۰ واحد سهمی، مبلغ ۳۲,۳۵۱,۳۴۶,۹۲۸ ریال به افراد ذی نفع پرداخت شده است. استان فارس با ۴,۴۶۴,۱۲۲,۰۹۲ریال در رتبه اول واگذاری واحد سهمی قرار گرفت ، و پس از آن استان های خراسان رضوی با ۴٫۰۰۸٫۷۹۷٫۴۷۳  ریال و کرمانشاه با ۲٫۴۸۶٫۹۹۳٫۲۳۹  ریال بیشترین میزان دریافت ریالی ارزش  واحد سهمی را در کشور داشته اند.

گفتنی است دوره های پرداخت وجه واحد سهمی طی ماههای گذشته هر ۱۵ روز یکبار بوده است.

۲- خرید واحد سهمی :

الف) در ۶ ماه گذشته مجموعاً مبلغ ۴۰۶ ,۳۲,۴۱۹,۸۶۱جهت خرید واحد سهمی از سوی اعضای  محترم موسسه اندوخته شاهد به صورت نقدی پرداخت شده و جمعاً تعداد ۲۸٫۱۸۸٫۹۰۸ واحد سهمی به نام سهامداران خریداری شده است که مبلغ ۲۷٫۷۶۸٫۰۳۲٫۳۵۵ ریال معادل ۲۴٫۱۱۰٫۸۸۵ واحد سهمی آن متعلق به همسران مکرم شهدا بوده و استان مازندران با ۴٫۱۰۷٫۰۱۵٫۴۰۰ریال، استان فارس با  ۱٫۹۶۸٫۵۵۶٫۰۰۰ریال و استان اصفهان با ۲٫۱۰۳٫۸۵۸٫۶۸۴  ریال بیشترین میزان خرید واحد سهمی  را در کشور داشته‌اند.

ب) تبدیل مطالبات به واحد سهمی طی این دوره نیز مورد توجه اعضا بوده است که مجموعاً به درخواست اعضا مبلغ ۵۵٫۴۵۶٫۱۰۹٫۱۸۱ ریال از سود سال۹۶ صرف تبدیل به تعداد ۴۸٫۷۶۱٫۰۷۱ واحد سهمی گردیده است که استان فارس با ۹٫۲۵۷٫۵۰۱٫۲۱۰ ریال،استان کرمان با ۸٫۳۰۴٫۸۵۶٫۶۵۳ ریال و استان مازندران با ۶٫۵۷۰٫۰۴۷٫۸۲۳ ریال بیشترین تبدیل مطالبات به واحد سهمی را داشته اند.

۳- پرداخت مطالبات :

در ۶ ماه گذشته، تعداد ۶۹۰۵ نفر از اعضا مجموعاً  مبلغ ۲۵٫۹۹۱٫۴۹۴٫۵۹۰ ریال سود از موسسه اندوخته شاهد دریافت نموده اند که از این مبلغ ۱۳٫۹۲۰٫۹۰۵٫۳۵۰ ریال آن طبق برنامه زمانبندی پرداخت شده است. که استان خراسان رضوی با ۳٫۴۰۵٫۵۴۷٫۴۱۴ ریال، استان آذربایجان غربی با ۲٫۵۶۶٫۴۸۳٫۵۱۹ ریال و استان کرمانشاه با۱٫۹۸۹٫۲۱۱٫۸۷۱ ریال بیشترین دریافتی را داشته اند.

۴- عضویت همسران مکرم شهدا:

در ۶ ماه گذشته جمعاً تعداد  ۵۶۸ نفر مراحل پذیرش عضویت خود را تکمیل نموده اند که استان خراسان رضوی با ۲۱۹نفر، استان اصفهان با ۱۰۲ نفر و استان سمنان با ۶۱ نفر بیشترین میزان عضویت همسران در موسسه اندوخته شاهد را در این مدت داشته اند.