عملكرد 6 ماهه نمايندگان شركت ذخيره شاهد در استانهاي سراسر كشور(از 96/09/01لغایت 97/02/31)

صفحه نخست » اخبار و رویدادها » اخبار داخلی » عملكرد 6 ماهه نمايندگان شركت ذخيره شاهد در استانهاي سراسر كشور(از 96/09/01لغایت 97/02/31)

روابط عمومي شركت  ذخیره شاهد، به منظور آگاهي فرزندان معظم  و همسران مكرم شهدا از عملكرد شركت و نمايندگان استاني  آن گزارش فعاليت شركت در حوزه هاي واگذاري واحد سهمي، خريد واحد سهمي از محل واريز نقدي يا تبديل مطالبات، پرداخت مطالبات و عضویت همسران مکرم شهدا در طول 6ماه گذشته را به شرح  زير منتشر مي‌نمايد.

1-   واگذاري واحد سهمي:

در طي اين دوره تعداد 1062 نفر از اعضای موسسه اندوخته شاهد درخواست  واگذاري بخشي از واحد سهمي خود را به منظور هزينه در امورضروري به شركت ارسال نموده اند كه جمعاً در ازاي 27.006.090 واحد سهمي، مبلغ 32,351,346,928 ريال به افراد ذي نفع پرداخت شده است. استان فارس با 4,464,122,092ريال در رتبه اول واگذاري واحد سهمي قرار گرفت ، و پس از آن استان هاي خراسان رضوي با 4.008.797.473  ريال و كرمانشاه با 2.486.993.239  ريال بيشترين ميزان دريافت ريالي ارزش  واحد سهمي را در كشور داشته اند.

گفتنی است دوره هاي پرداخت وجه واحد سهمي طي ماههاي گذشته هر 15 روز يكبار بوده است.

2- خرید واحد سهمي :

الف) در 6 ماه گذشته مجموعاً مبلغ 406 ,32,419,861جهت خرید واحد سهمي از سوي اعضاي  محترم موسسه اندوخته شاهد به صورت نقدي پرداخت شده و جمعاً تعداد 28.188.908 واحد سهمي به نام سهامداران خریداری شده است كه مبلغ 27.768.032.355 ریال معادل 24.110.885 واحد سهمی آن متعلق به همسران مکرم شهدا بوده و استان مازندران با 4.107.015.400ريال، استان فارس با  1.968.556.000ريال و استان اصفهان با 2.103.858.684  ريال بيشترين ميزان خرید واحد سهمي  را در كشور داشته‌اند.

ب) تبديل مطالبات به واحد سهمي طی این دوره نیز مورد توجه اعضا بوده است كه مجموعاً به درخواست اعضا مبلغ 55.456.109.181 ريال از سود سال96 صرف تبديل به تعداد 48.761.071 واحد سهمي گرديده است كه استان فارس با 9.257.501.210 ريال،استان کرمان با 8.304.856.653 ريال و استان مازندران با 6.570.047.823 ريال بيشترين تبديل مطالبات به واحد سهمي را داشته اند.

3- پرداخت مطالبات :

در 6 ماه گذشته، تعداد 6905 نفر از اعضا مجموعاً  مبلغ 25.991.494.590 ريال سود از موسسه اندوخته شاهد دريافت نموده اند که از این مبلغ 13.920.905.350 ریال آن طبق برنامه زمانبندی پرداخت شده است. كه استان خراسان رضوي با 3.405.547.414 ريال، استان آذربایجان غربی با 2.566.483.519 ريال و استان کرمانشاه با1.989.211.871 ريال بيشترين دريافتي را داشته اند.

4- عضويت همسران مكرم شهدا:

در 6 ماه گذشته جمعاً تعداد  568 نفر مراحل پذيرش عضويت خود را تكميل نموده اند كه استان خراسان رضوی با 219نفر، استان اصفهان با 102 نفر و استان سمنان با 61 نفر بيشترين ميزان عضويت همسران در موسسه اندوخته شاهد را در این مدت داشته اند.